Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli


Wykaz umorzonych pożyczek po 01.05.2020r.

Wykaz umorzonych pożyczek - tarcza antykryzysowa – udzielonych po 1 maja 2020 r.
 
Zgodnie z § 3 umowy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że przystąpił do weryfikacji umów celem sprawdzenia spełnienia warunku do ich umorzenia.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (tj. od dnia wypłaty przez Urząd środków na konto wnioskodawcy)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli sukcesywnie będzie weryfikował w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym czy Wnioskodawca spełnił wyżej wymieniony warunek.
 
Wykaz pożyczek załączony w pliku pdf będzie na bieżąco aktualizowany.

W wykazie został zamieszczony numer umowy, który jest tożsamy z numerem wniosku (w przypadku wniosków elektronicznych dodatkowo zamieszono numer nadany na etapie składania wniosku za pośrednictwem portalu praca.gov.pl).
 
Numer umowy zaczyna się od oznaczenia
  • WnCovPoz/20/.....  i został nadany indywidualnie dla każdego złożonego wniosku.

W przypadku umów, które zostały zawarte w formie papierowej - numer został naniesiony na pierwszej stronie odesłanej umowy.
 
Numer wniosku znajduje się również w tytule przelewu, którym dokonano wpłaty środków na konto Wnioskodawcy.
 
Zamieszczenie numeru umowy w załączonym wykazie stanowi zawiadomienie Wnioskodawcy o umorzeniu pożyczki zgodnie  z § 3 umowy o jej udzielenie,w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 czerwca 2020 r.
 
Z uwagi na dużą liczbę wniosków do zweryfikowania, prosimy o wyrozumiałość i bieżące sprawdzanie zamieszczonego wykazu.
 

 
Załączniki
Pożyczki umorzone 17.03.2021.pdf (pdf, 2259 KB)

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)" Regionalny Program Operacyjny...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)" Regionalny Program Operacyjny...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

ul. Getta Żydowskiego 4
98-220 Zduńska Wola
telefon: (43) 823 23 27 lub (43) 823 23 28
fax: (43) 824 56 88
 NIP 829-10-11-193
REGON 731002160

obsługa pracodawców: (43) 824 71 33


Adresy e-mail:
 
sekretariat@zdunskawola.praca.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza - EUP
www.bip.pupzdwola.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę